COURSE MAP

Category Marathon Challenge Run Fun Run
Length 42.195km 14km 7km
Route

Start(48.4km,Provincial road 2) →Provincial road 2(Wanli tunnel) →Turn right to Jiatou Rd. →Minsheng Rd. →Gongyuan Rd. →Huanggang Rd. →Huangqing Rd. →Provincial road 2→Turning Point of marathon (Provincial road 2, Shimen District and Zhongshan junction) →Provincial road 2→Turn left to Ln. 60, Qingshui Rd. →Huangqing Rd. → Return to the original road →Finish

Start(48.4km,Provincial road 2) →Provincial road 2 →Shijiao Rd. →Yuao Rd. →Dongao Rd. →Gangdong Rd. →Gangxi Rd.(Yehliu tunnel) →Turn right to Provincial road 2 → Jiatou Rd. →Turning Point of 14km(Pavilion) →Turn left to Provincial road 2 and cross the Wanli tunnel) → Finish

Start(48.4km,Provincial road 2) →Provincial road 2 →Shijiao Rd. →Yuao Rd. →Dongao Rd. →Gangdong Rd. →Gangxi Rd.(Yehliu tunnel) →Turn left to Provincial road 2 and cross the Wanli tunnel) → Finish

BACK